Leasing.

    e.finanse
    Leasing, czyli przekazanie do użytkowania przedmiotu w zamian za czynsz.

    Umowy leasingu zawierają zapis o wykupie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość końcową, powiększoną o podatek VAT. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych, koszt pozyskania kapitału przy leasingu w segmencie mikro i małych firm jest przeważnie niższy, płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych leasingobiorcy. W obecnym kształcie prawnym leasing operacyjny jest również szczególnie atrakcyjny ze względu na preferencje podatkowe, które pozwalają leasingobiorcy zaliczyć raty leasingowe na poczet kosztów uzyskania przychodu. Dla firmy leasingowej przychodem jest opłata wstępna oraz raty leasingowe, a kosztem amortyzacja, ze względu na to, że jest on właścicielem składnika majątku trwałego użytkowanego przez leasingobiorcę.

    Leasingobiorca ponosi koszty w postaci opłaty wstępnej, rat leasingowych, kosztów eksploatacji. Raty leasingowe podlegają podatkowi od towarów i usług (VAT) w stosunku do danej raty. Leasingobiorca płaci raty leasingowe z przychodów przedsiębiorstwa jeszcze przed ich opodatkowaniem, a nie jak w przypadku kredytu z zysku pomniejszonego o podatek dochodowy. Należny podatek VAT może być odliczany przez leasingobiorcę, za wyjątkiem leasingu samochodów osobowych.

    Oferujemy leasing od 2 do 10-ciu lat, zależnie od przedmiotu leasingu i sytuacji finansowej leasingobiorcy.